Wersja 1_02.2018.
Opublikowane 01.02.2018

Pliki do pobrania

OWS_PC- PRINT-v2.0

OWDO_PC-PRINT-v2.0


OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PC PRINT

1. Zakres obowiązywania.
2. Oferty.
3. Warunki dostawy, przejście ryzyka.
4. Prawo PC PRINT do dokonywania zamiennych Dostaw.
5. Warunki płatności.
6. Terminy Dostaw.
7. Zastrzeżenie prawa własności.
8. Gwarancja (wady fizyczne).
9. Postępowanie reklamacyjne.
10. Pozostałe wady prawne.
11. Obowiązki Kupującego.
12. Inne roszczenia odszkodowawcze.
13. Poufność.
14. Jurysdykcja.
15. Prawo właściwe.

1. Zakres obowiązywania.

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie wyłącznie do dostaw towarów i świadczenia usług, (zwanych dalej "Dostawą(ami)"), realizowanych na podstawie Zamówienia/Umowy zawartej między firmą  PC PRINT Spółka Jawna Krystyna i Piotr Cippert zwaną w dalszej części OWS PC PRINT a Kupującym (przedsiębiorcą).
Niniejsze Ogólne Warunki Umów nie mają zastosowania do konsumentów, z którymi PC PRINT nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej.

1.2. Jakiekolwiek odstępstwa od stosowania niniejszych OWS nie są możliwe, chyba że PC PRINT jednoznacznie wyraził na to zgodę na piśmie.

1.3. Niniejsze OWS wyłączają możliwość zastosowania wszelkich wzorów umów, regulaminów, ogólnych warunków sprzedaży lub innych podobnych dokumentów stosowanych przez Kupującego.

1.4. Treść OWS jest dostępna dla Kupującego przed zawarciem Umowy, na stronie internetowej PC PRINT oraz na każde żądanie Kupującego.

1.5. Akceptacja treści OWS przez Kupującego może nastąpić w każdej formie, w szczególności dorozumianej, elektronicznej lub pisemnej. Dla uniknięcia wątpliwości akceptacja treści OWS przez Kupującego ma miejsce również w przypadku, kiedy miał on możliwość zapoznania się z ich treścią. Ponadto uznaje się, że Kupujący zaakceptował treść OWS nawet jeżeli wcześniej wniósł zastrzeżenia co do któregokolwiek z postanowień OWS, jeżeli Kupujący złożył Zamówienie lub odebrał Towar lub  Usługi. W szczególności za akceptację OWS uważa się zawarcie umowy z PC PRINT co jednoznacznie oznacza akceptację przez Kupującego niniejszych OWS.

1.6. Niniejsze OWS obowiązują wyłącznie pomiędzy PC PRINT i Kupującym.

2. Oferty.

2.1. Warunki sprzedaży takie jak: ceny zakupu, warunki i termin płatności, forma dostawy itp. są ustalane indywidualnie z Kupującym.

2.2. Opis jakości towarów dostarczanych przez PC PRINT jest wyłącznie i ostatecznie określony w odpowiednich Specyfikacjach.

2.3. Okres związania ofertą każdorazowo jest określony w ofercie i jest liczony od dnia następnego po dniu, w którym oferta została złożona.

3. Warunki dostawy, przejście ryzyka.

3.1. Podawane ceny są cenami loco zakład PC PRINT zgodnie z warunkami Incoterms 2010 ("Miejsce dostawy").

3.2. Podane ceny są cenami netto. Ceny zostaną powiększone o podatek VAT obowiązujący w momencie Dostawy. Ceny w walucie obcej są przeliczane na PLN według kursu sprzedaży danej waluty ogłoszonego przez NBP w dniu wystawienia faktury.

3.3. Ryzyko (tj. ryzyko utraty rzeczy, zniszczenia lub innego przypadkowego uszkodzenia towarów) przechodzi na Kupującego w Miejscu Dostawy. Powyższe ma zastosowanie również w przypadku Dostaw na koszt PC PRINT oraz gdy Dostawa jest wysyłana lub odbierana w innym miejscu niż Miejsce Dostawy.

3.4. W przypadku dostaw transportem Kupującego, ryzyko opisane w pkt 3.3 przechodzi  na niego z chwilą załadunku towarów na jego środek transportu.

3.5. PC PRINT nie gwarantuje terminu dostawy towaru i nie ponosi z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Kupującego lub osób trzecich. Potwierdzenie przez niego terminu wysyłki ma charakter jedynie informacyjny i jego niedotrzymanie nie może stanowić podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec PC PRINT.

4. Prawo PC PRINT do dokonywania Dostaw zamiennych

4.1. W przypadku, gdy dokonanie uzgodnionej Dostawy nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od PC PRINT, PC PRINT jest uprawniony do wykonywania Dostaw równorzędnych pod względem jakości i ceny względem zamówionej Dostawy (Dostawy zamienne). O zaistnieniu przypadku niemożności dostawy PC PRINT niezwłocznie poinformuje Kupującego. Jeśli nie jest możliwe dokonanie Dostawy zamiennej, PC PRINT ma prawo do odstąpienia od Umowy/zrealizowania Dostawy,o  czym poinformuje Kupującego.

5. Warunki płatności

5.1. Jeśli nie uzgodniono inaczej, płatności wynikające z faktur wystawionych przez PC PRINT są wymagalne w terminie określonym na fakturze. Terminy płatności liczone są od dnia wystawienia faktury.

5.2. W przypadku nieterminowej zapłaty PC PRINT jest uprawniony do naliczenia odsetek według stawki wynoszącej czterokrotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne).

5.3. Odsetki maksymalne za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.

5.4. W przypadku niedotrzymania terminu płatności Kupujący jest zobowiązany do zapłaty na rzecz PC PRINT, oprócz należności głównej oraz odsetek, kwoty stanowiącej równowartość poniesionych przez PC PRINT uzasadnionych kosztów dochodzenia należności, w tym w szczególności: kosztów wezwania do zapłaty, kosztów usług windykacyjnych, itp.

5.5. Potrącenia zobowiązań Kupującego wobec PC PRINT, za wyjątkiem uzgodnionego między stronami potrącenia umownego, są wyłączone.

5.6. W przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu płatności za dostarczony towar, wynikającego chociażby z jednej faktury, PC PRINT ma prawo postawienia w stan natychmiastowej wymagalności płatności wszystkich faktur, których terminy płatności jeszcze nie minęły, a co do których nastąpiło wydanie towaru.

5.7. PC PRINT może ustalić dla Kupującego limit kredytowy. Podstawę wyliczenia wysokości limitu będą stanowić dostarczone do PC PRINT odpowiednie dokumenty (finansowe, majątkowe) oraz inne dane, w tym także informacje o współpracy handlowej.

5.8. Jakiekolwiek reklamacje lub innego rodzaju roszczenia Kupującego nie zwalniają go od terminowej zapłaty należności.

5.9. Zasady wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej:
• Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. (Dz.U.2005 r., nr 133, poz. 1119)
• Aby korzystać z usługi e-faktura Kupujący musi:
a) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
b) posiadać aktywne konto poczty elektronicznej umożliwiające otrzymywanie poczty email, przy czym o zmianie konta powinien natychmiast poinformować PC Print;
c) formatem faktury w formie elektronicznej jest PDF (Portable Document Format).

6. Terminy Dostaw.

6.1. Realizacja Dostawy przez PC PRINT w uzgodnionym terminie jest uzależniona od terminowego otrzymania przez PC PRINT od Kupującego wszystkich dokumentów, jak również od spełnienia przez Kupującego uzgodnionych warunków płatności i innych zobowiązań. W przypadku nieterminowej realizacji powyższych zobowiązań przez Kupującego, termin Dostawy ulega stosownemu przedłużeniu. Ponadto PC PRINT jest zwolniony z odpowiedzialności za nieterminową dostawę.

6.2. W sytuacji, gdy opóźnienie w Dostawie wynika z działania siły wyższej, takiej jak mobilizacja, wojna, zamieszki lub podobne zdarzenia np. strajk lub lokaut, warunki atmosferyczne itp. termin Dostawy ulega odpowiedniemu przedłużaniu.

6.3. Roszczenia Kupującego za szkody spowodowane nieterminową Dostawą, jak również roszczenia o odszkodowanie z tytułu niewykonania Umowy (Dostawy) są wyłączone we wszystkich przypadkach opóźnionych Dostaw, nawet po upływie terminu Dostawy ustalonego przez Kupującego. Wyłączenie to nie ma zastosowania w przypadkach, gdy odpowiedzialność wynika z ustawy i jednocześnie nie może być ograniczona na mocy porozumienia stron.

6.4. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy wyłącznie w takim zakresie, w jakim PC PRINT jest odpowiedzialny za opóźnienie Dostawy oraz wyłącznie, jeżeli Kupujący uprzednio określił dodatkowy termin Dostawy i zastrzegł, że nie zaakceptuje Dostawy po upływie tego terminu, a ten termin upłynął. Powyższe nie oznacza przeniesienia na PC PRINT ciężaru dowodu dotyczącego uszczerbku poniesionego przez Kupującego.

6.5. PC PRINT zastrzega sobie prawo niezrealizowania lub wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku, gdy Kupujący posiada nieuregulowane przeterminowane zobowiązania wobec PC PRINT oraz w przypadku przekroczenia przyznanego limitu kredytowego.

6.6. PC PRINT ma prawo żądać, aby w rozsądnym terminie Kupujący oświadczył, czy rezygnuje z Dostawy ze względu na jej opóźnienie albo domaga się jej realizacji. Oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od umowy powinno być złożone do końca dnia następującego po dniu, w którym upłynął dodatkowy termin Dostawy, wyznaczony zgodnie z pkt 6.4.

7. Zastrzeżenie prawa własności

7.1. Dostarczone towary ("Zabezpieczone towary") pozostają własnością PC PRINT do czasu właściwego zaspokojenia wszelkich roszczeń PC PRINT przez Kupującego, które to roszczenia wynikają z niniejszych stosunków handlowych.

7.2. W okresie, kiedy PC PRINT zachowuje prawo własności do Zabezpieczonych towarów, Kupujący nie ma prawa oddawać zabezpieczonych towarów w zastaw lub jako zabezpieczenie. W przypadku zajęcia zabezpieczonych towarów lub innych działań czy interwencji osób trzecich odnoszących się do Zabezpieczonych towarów Kupujący ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym PC PRINT na piśmie.

7.3. Sprzedaż Zabezpieczonych towarów przez Kupującego w ramach zwykłej działalności gospodarczej jest dozwolona jedynie w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami oraz pod warunkiem, że Kupujący otrzyma płatność od swojego klienta lub dokona zastrzeżenia prawa własności tak, aby własność Zabezpieczonych towarów została przeniesiona dopiero po dokonaniu zapłaty przez tego klienta.

7.4. Prawo własności PC PRINT dotyczące Zabezpieczonych towarów nie wygasa w wyniku przetworzenia lub wykorzystania produktu do produkcji w przedsiębiorstwie Kupującego, w którym Zabezpieczone towary są wykorzystywane ("Produkt końcowy"). Własność PC PRINT dotycząca Zabezpieczonych towarów przechodzi i jest kontynuowana w Produkcie końcowym; PC PRINT staje się współwłaścicielem Produktu końcowego w takiej części, w jakiej Zabezpieczone towary mają udział w wartości Produktu końcowego.

7.5. Z chwilą zakończenia Umowy, Kupujący ceduje na PC PRINT roszczenia należne mu z tytułu odsprzedaży (sprzedaży) lub przetwarzania Zabezpieczonych towarów wobec jego klientów w kwocie odpowiadającej roszczeniom PC PRINT wobec Kupującego z tytułu Dostawy.

7.6. W przypadku, gdy Kupujący nie wykonuje swoich zobowiązań, w szczególności zalega z płatnościami, po upływie rozsądnego terminu, w którym Kupujący zobowiązany jest do usunięcia naruszenia Umowy, PC PRINT jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy i do odebrania Zabezpieczonych towarów. Kupujący jest zobowiązany do zwrócenia PC PRINT Zabezpieczonych towarów.

7.7. Skorzystanie przez PC PRINT z zastrzeżonego prawa własności i związany z tym odbiór Zabezpieczonych towarów nie powoduje konieczności wypowiedzenia Umowy przez PC PRINT. Wspomniane powyżej działania lub zajęcie Zabezpieczonych towarów nie stanowi wypowiedzenia Umowy przez PC PRINT, chyba, że zostanie to wyraźnie określone przez PC PRINT.

8. Gwarancja jakości (wady fizyczne).
Odpowiedzialność PC PRINT za wady fizyczne jest ostatecznie określona w następujących postanowieniach:

8.1. Opis jakości towaru jest ostatecznie określony w stosownych Specyfikacjach dla każdego produktu. PC PRINT nie jest odpowiedzialny za wady odnoszące się do cech nie opisanych szczegółowo w specyfikacjach technicznych („Specyfikacje”).
Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie czy produkt zakupiony w PC PRINT nadaje się do zamierzonego użytku. Kupujący przed dokonaniem wyboru rodzaju produktu powinien przeprowadzić testy aplikacyjne przy użyciu własnych urządzeń oraz w warunkach odpowiadających warunkom produkcyjnym panującym u Kupującego. Jakiekolwiek testy aplikacyjne wykonywane na urządzeniach PC PRINT nie mogą stanowić podstawy uznania, że dany rodzaj produktu nadaje się do zamierzonego przez Kupującego użytku.

8.2. W przypadku Dostaw produktów, których parametry są niezgodne z opisanymi w stosownej Specyfikacji ("Wada materiałowa”) obowiązującej w momencie przeniesienia ryzyka, PC PRINT według swojego wyboru albo dokona naprawy, albo ponownie dostarczy towar bez dodatkowych opłat ("Ponowne wykonanie"). PC PRINT uprawniony jest również do odstąpienia od umowy.

8.3. Ponowne wykonanie nie przerywa ani nie zawiesza biegu terminu określonego w punkcie 7.4.

8.4. Roszczenia z tytułu wad wygasają po dwunastu miesiącach. Powyższe nie ma zastosowania w zakresie, w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego przewidują inny okres odpowiedzialności. Niezmienione pozostają zasady prawa odnoszące się do zawieszenia biegu terminów lub ponownego rozpoczęcia biegu terminów.

8.5. Kupujący bez zbędnej zwłoki powiadomi PC PRINT w formie pisemnej o wystąpieniu wady. Powiadomienie o wadzie powinno zawierać wszystkie dane wymagane w procedurze reklamacyjnej PC PRINT.

8.6. W przypadku, gdy Ponowne wykonanie nie powiedzie się, Kupujący może, bez uszczerbku dla innych roszczeń o odszkodowanie odstąpić od Umowy.

8.7. Roszczenia z tytułu wad nie przysługują w przypadku nieznacznych odchyleń od uzgodnionej jakości, nieznacznego zakłócenia użytkowania, normalnego zużycia lub wad, które powstały po przeniesieniu ryzyka i które wynikają z błędnego lub niedbałego obchodzenia się z produktem, nadmiernego obciążenia,nieodpowiednich urządzeń produkcyjnych lub zasobów je obsługujących, albo wpływu szczególnych zewnętrznych czynników, które nie zostały przewidziane w Umowie.

8.8. Wyłączone zostają wszelkie roszczenia Kupującego o zapłatę odszkodowania, z wyjątkiem przypadków, kiedy obowiązek zapłaty odszkodowania wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

8.9. Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.

8.10. Zgłoszenie reklamacji, jak również opóźnienie w dostawie towarów z przyczyn leżących po stronie Kupującego nie powoduje przesunięcia terminu płatności wynikającego z wystawionej faktury.

9. Postępowanie reklamacyjne.

9.1. W przypadku wysyłek firmą spedycyjną, Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki przy odbiorze. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że w czasie transportu nastąpiło uszkodzenie towaru, zobowiązany jest dokonać wszelkich niezbędnych czynności dla zabezpieczenia prawa do odszkodowania, w tym zażądać sporządzenia przez przewoźnika stosownego protokołu szkody, a następnie w ciągu 24 godzin od momentu odbioru przesyłki od przewoźnika zawiadomić o tym fakcie PC PRINT. Podstawą do reklamacji są: protokół szkody, list przewozowy i kopia faktury zakupu. Dalsze postępowanie ustala się z PC PRINT.

9.2. W przypadku odbioru towaru przez Kupującego własnym transportem wymagane jest dokładne sprawdzenie ilościowe i jakościowe odbieranego towaru na miejscu i natychmiastowe zgłoszenie PC PRINT ewentualnych zastrzeżeń.

9.3. W przypadku ujawnienia się wad ukrytych towaru, to jest takich, które możliwe były do wykrycia dopiero w trakcie eksploatacji, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie dokonać zgłoszenia reklamacyjnego.

9.4. Zgłoszenia reklamacyjnego dokonuje się zgodnie z poniższą procedurą obowiązującą w PC PRINT. W sposób uzgodniony z PC PRINT należy dostarczyć:
1. Wypełniony Formularz Reklamacyjny (dostępny w Dziale Obsługi Klienta PC PRINT);
2. Kopię faktury zakupu
3. Reklamowany produkt (w przypadku folii na oryginalnych rdzeniach) z oryginalnymi etykietami - w ilości pozwalającej na przeprowadzenie prób u producenta;
4. Podłoże z efektem tłoczenia;
5. Podłoże, na którym można przeprowadzić próby z produktem.

9.5. PC PRINT rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni roboczych od dnia dostarczenia wszystkich niezbędnych materiałów, z wyjątkiem sytuacji, kiedy reklamowany towar wysyłany jest do producenta. W takim przypadku ze względu na wystąpienie przyczyn niezależnych od PC PRINT czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu.

9.6. Odpowiedzialność PC PRINT odnosi się do produktu, a nie do konsekwencji wynikających z jego użytkowania. Przed rozpoczęciem produkcji Kupujący zobowiązany jest do przeprowadzenia we własnym zakresie testów i określenia, czy proponowany przez PC PRINT produkt odpowiada wymaganiom, do których został zakupiony. Jeżeli produkt zostanie użyty niezgodnie z jego przeznaczeniem reklamacje nie będą uwzględniane.

9.7. Odpowiedzialność PC PRINT nie obejmuje zwrotu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów takich jak koszty produkcji i koszty surowców, transport, wykonanie testów, utracone korzyści. W szczególności PC PRINT nie jest zobowiązane do pokrycia straty wynikającej z braku nadzoru nad procesem produkcji lub świadomego produkowania wyrobów z widocznymi wadami.

10. Pozostałe wady.

10.1. Postanowienia punktu 8 mają odpowiednie zastosowanie do wszelkich wad prawnych.

10.2. Roszczenia Kupującego wobec PC PRINT, w szczególności z tytułu szkód spowodowanych wadami prawnymi, które wykraczają poza zakres lub są odmienne od roszczeń określonych w punkcie 7 i 8 są wyłączone.

11. Obowiązki Kupującego.

11.1. Kupujący ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie i przeniesienie własności projektu, logotypów, znaków handlowych, hologramów, narzędzi do tłoczenia i innych elementów uznawanych za twórcze przekazanych PC PRINT przez Kupującego, bez względu na rodzaj nośnika danych.

11.2. Kupujący zobowiązuje się uwolnić PC PRINT od wszelkich związanych z tym roszczeń osób trzecich.

12. Inne roszczenia odszkodowawcze.

12.1. Wszelkie roszczenia odszkodowawcze Kupującego, z wyjątkiem określonych w niniejszych Warunkach oraz umowie, są wyłączone bez względu na to czy wynikają z odpowiedzialności kontraktowej czy z odpowiedzialności deliktowej.

12.2. PC PRINT w dobrej wierze oferuje wytyczne i porady dotyczące zastosowań produktów, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Kupującego. Kupujący nie jest zwolniony z obowiązku zbadania możliwości zastosowania produktu do zamierzonego użytku i jest za to wyłącznie odpowiedzialny. Ma to zastosowanie również w przypadku, gdy PC PRINT jest świadomy sposobu wykorzystania towarów przez Kupującego.

12.3. Punkty 11.1 oraz 11.2 nie mają zastosowania w przypadkach określonych w przepisach prawa dotyczących odpowiedzialności za produkt lub w przypadkach działania umyślnego, rażącego zaniedbania, uszkodzenia ciała, w których odpowiedzialność wynika z bezwzględnie wiążących przepisów prawa.

12.4. Odpowiedzialność PC PRINT za szkody wynikające z niewykonania podstawowych obowiązków Umownych jest ograniczona do możliwych do przewidzenia szkód zwyczajowo objętych Umową (normalne następstwa działania lub zaniechania), za wyjątkiem przypadków działania umyślnego, rażącego zaniedbania czy uszkodzenia ciała. Odpowiedzialność
PC PRINT nie obejmuje nieosiągniętych przez Kupującego zysków oraz utraconych korzyści.

12.5. W zakresie, w jakim odpowiedzialność PC PRINT wynikająca z ustępu 11 jest wyłączona lub ograniczona, wyłączenie lub ograniczenie ma również zastosowanie do odpowiedzialności osobistej pracowników, personelu, obsługi PC PRINT oraz innych agentów i przedstawicieli PC PRINT.

12.6. W przypadku, gdy Kupujący jest uprawniony do żądania odszkodowania, roszczenia odszkodowawcze wygasają wraz z upływem okresu, gwarancji. W przypadku roszczeń z tytułu działania umyślnego i odszkodowania związanego z odpowiedzialnością za produkt, zastosowanie mają terminy wynikające z przepisów prawa.

13. Poufność.

13.1. Strony Umowy, bez pisemnej zgody drugiej strony, nie mają prawa przekazywać osobom trzecim dokumentów, wiedzy i informacji, produktów, narzędzi, matryc, próbek, modeli, profili, rysunków, arkuszy danych, rękopisów i innej dokumentacji technicznej ("Informacje"), bez względu na rodzaj nośnika danych, lub wykorzystywać takich Informacji do celów innych niż te, które są objęte Umową. Powyższe nie ma zastosowania do Informacji, które w momencie ich otrzymania są powszechnie znane lub były już znane stronie otrzymującej bez zobowiązania do zachowania poufności, lub gdy przekazane zostały przez osobę trzecią lub gdy zostały stworzone przez stronę otrzymującą.

13.2. W przypadku, gdy informacje wymienione w punkcie 13.1 zostały przekazane przez PC PRINT Kupującemu a Umowa nie doszła do skutku wszystkie przekazane informacje należy bez zbędnej zwłoki zwrócić PC PRINT. W takiej sytuacji prawo zatrzymania po stronie Kupującego zostaje wyłączone.

14. Jurysdykcja.
Sądem właściwym do rozpatrywania sporów pomiędzy PC PRINT a Kupującym wynikających z Umowy/Zamówienia jest sąd właściwy dla siedziby PC PRINT.

15. Prawo właściwe.
Wyłącznym prawem właściwym jest prawo polskie.